تهران ، ولیعصر
021-987654

بهترین بازیکن اتاق فرار

متن بهترین گیم مستر و بازیگر سال 1399