• حامد نصیری

    داور جشنواره
    پست:
    کشور / موسسه :

تحصیلات و سوابق علمی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ
ب ب

رزومه

سمت تاریخ
نویسنده و ایده پرداز
معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
دبیر سه دوره رویداد جایزه بازی‌های جدی
عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال
ناظر تدوین چندین پژوهش تحلیلی، تطبیقی و آینده پژوهی در حوزه بازی‌های دیجیتال
ناظر پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران سال 1398